Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  2 л. / 143 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
0  
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
0  
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
2
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 106 л.с.
143 75
152 50
345 217
360 64
214 72
359 133
169 19
282 160
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.2 л. / 143 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 107 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  2 л. / 143 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 107 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  122 л.с.