Hyundai Elantra XD
2
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 106 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  2 л. / 143 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
0  
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
165 42
196 32
237 84
253 37
249 41
185 131
345 217
148 111
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  2 л. / 143 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 107 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
1
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 105 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
0  
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 122 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.6 л. / 107 л.с.
Hyundai Elantra XD
0
Hyundai Elantra XD  1.2 л. / 143 л.с.