Honda Jazz I
13
Honda Jazz I  1.3 л.
Honda Jazz I
11
Honda Jazz I  1.4 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
9
Honda Jazz I  1.4 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
8
Honda Jazz I  1.4 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
5
Honda Jazz I  1.3 л. / 84 л.с.
Honda Jazz I
4
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
6  
Honda Jazz I
2
Honda Jazz I  1.2 л. / 78 л.с.
Honda Jazz I
2
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
360 64
249 41
196 32
338 139
345 217
185 131
148 111
165 42
Honda Jazz I
1
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
1
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
1
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
1
Honda Jazz I  1.4 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
1
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
Honda Jazz I
0
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.
0  
Honda Jazz I
0
Honda Jazz I  1.3 л. / 83 л.с.