Daewoo Nexia (KLETN)
148
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 130 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
54
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 75 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
50
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
27
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 83 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
16
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
16
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
13
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 75 л.с.
345 217
196 32
148 111
165 42
360 64
237 84
185 131
485 143
Daewoo Nexia (KLETN)
12
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
11
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
10
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
9
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
9
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
9
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
7
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 75 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
7
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
7
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
5
Daewoo Nexia (KLETN)  1500 л. / 75 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
5
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
5
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 85 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
4
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 85 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
4
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
4
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
4
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
4
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 75 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
4
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1530 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 110 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 85 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 85 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 75 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  2.5 л. / 183 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 85 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
3
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 85 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1.6 л. / 109 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1 л. / 101 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 80 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.
Daewoo Nexia (KLETN)
2
Daewoo Nexia (KLETN)  1.5 л. / 90 л.с.