Honda VF
7
Honda VF  1097 л. / 124 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  49 л. / 7 л.с.
Honda AX-1
1
Honda AX-1  90 л. / 8 л.с.
Honda Ape 50
0
Honda Ape 50  49 л. / 3 л.с.
Honda CB-1
7
Honda CB-1  399 л. / 50 л.с.
Honda X4
2
Honda X4  1300 л. / 100 л.с.
Honda CBR 600
8
Honda CBR 600  599 л. / 118 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  49 л. / 7 л.с.
Honda Ape 50
0
Honda Ape 50  80 л. / 9 л.с.
Honda VFR
2
Honda VFR  400 л. / 62 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  5 л.с.
Honda CB 400
5
Honda CB 400  399 л. / 53 л.с.
Honda CRF 250 X
3
Honda CRF 250 X  250 л. / 22 л.с.
Honda FourTrax
2
Honda FourTrax  500 л. / 30 л.с.
Honda CB 250
1
Honda CB 250  250 л. / 16 л.с.
Honda Ape 50
0
Honda Ape 50  49 л. / 7 л.с.
Honda CB 400
1
Honda CB 400  399 л. / 53 л.с.
Honda CB 100
1
Honda CB 100  101 л. / 11 л.с.
Honda CB 400
5
Honda CB 400  399 л. / 53 л.с.
Honda Valkyrie Rune
14
Honda Valkyrie Rune  1832 л. / 118 л.с.
Honda CBX
1
Honda CBX  125 л.
Honda Ape 50
2
Honda Ape 50  75 л. / 11 л.с.
Honda BROS
2
Honda BROS  650 л. / 55 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  49 л. / 3 л.с.
0  
Honda CB 750
3
Honda CB 750  50 л. / 9 л.с.
Honda CBR 1000
3
Honda CBR 1000  60 л. / 1 л.с.
0  
Honda CBR 1000
3
Honda CBR 1000  998 л. / 180 л.с.
Honda Ape 50
3
Honda Ape 50  49 л. / 7 л.с.
Honda CB 400
1
Honda CB 400  399 л. / 29 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  70 л. / 4 л.с.
1  
Honda CBR 600
11
Honda CBR 600  600 л. / 106 л.с.
Honda CBR 400
3
Honda CBR 400  399 л. / 59 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  50 л. / 7 л.с.
3  
Honda VFR
1
Honda VFR  400 л. / 60 л.с.
Honda Ape 50
7
Honda Ape 50  5 л. / 6 л.с.
Honda CB 400
1
Honda CB 400  399 л. / 53 л.с.
Honda Ape 50
3
Honda Ape 50  49.9 л. / 5 л.с.
Honda DN 01
1
Honda DN 01  680 л. / 60 л.с.
Honda CB 400
2
Honda CB 400  400 л. / 53 л.с.
Honda CB 400
1
Honda CB 400  400 л. / 53 л.с.
Honda CB 400
3
Honda CB 400  400 л. / 53 л.с.
Honda X4
1
Honda X4  50 л.
Honda XL
1
Honda XL  583 л. / 50 л.с.
Honda XR
5
Honda XR  249 л. / 30 л.с.
Honda CB 400
4
Honda CB 400  399 л. / 53 л.с.
Honda Ape 50
1
Honda Ape 50  50 л. / 6 л.с.
Honda CB 400
1
Honda CB 400  400 л. / 60 л.с.
Honda Monkey
5
Honda Monkey  49 л. / 3 л.с.