Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  3000 л. / 170 л.с.
Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  3.8 л. / 215 л.с.
Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  3.5 л. / 203 л.с.
Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  4 л. / 283 л.с.
Mitsubishi Montero
3
Mitsubishi Montero  3.5 л. / 203 л.с.
Mitsubishi Montero
1
Mitsubishi Montero  3.5 л. / 208 л.с.
Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  3.8 л. / 250 л.с.
Mitsubishi Montero
1
Mitsubishi Montero  3.8 л. / 250 л.с.
143 41
320 363
409 133
367 347
144 231
140 67
137 55
731 156
Mitsubishi Montero
20
Mitsubishi Montero  3.8 л. / 250 л.с.
Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  3.5 л. / 202 л.с.
Mitsubishi Montero
1
Mitsubishi Montero  3.8 л. / 250 л.с.
Mitsubishi Montero
2
Mitsubishi Montero  3.5 л. / 202 л.с.
Mitsubishi Montero
0
Mitsubishi Montero  35 л. / 202 л.с.
Mitsubishi Montero
1
Mitsubishi Montero  3.5 л. / 208 л.с.