Hyundai Tuscani
6
Hyundai Tuscani  2.7 л. / 175 л.с.
Hyundai Tuscani
39
Hyundai Tuscani  2 л. / 143 л.с.
Hyundai Tuscani
1
Hyundai Tuscani  2 л. / 138 л.с.
Hyundai Tuscani
0
Hyundai Tuscani  172 л.с.
Hyundai Tuscani
2
Hyundai Tuscani  2.7 л. / 175 л.с.
Hyundai Tuscani
2
Hyundai Tuscani  2 л. / 138 л.с.
Hyundai Tuscani
1
Hyundai Tuscani  2000 л. / 136 л.с.
1479 413
360 64
289 52
191 23
143 41
237 82
308 272
233 39
Hyundai Tuscani
1
Hyundai Tuscani  2 л. / 139 л.с.